Jak odpowiednio przygotowa? si? do udzia?u w targach?

Zadowolenie ka?dego wystawcy to nasz sukces! Dlatego przestawiamy krótki poradnik co zrobi? aby targi by?y sukcesem. W kilku krokach przekonasz si? jakie to proste.

Krok 1: kilka zadań przed wystaw?
Krok 2: na dzień przed wystaw?
Krok 3: w trakcie wystawy
Krok 4: po zakończeniu wystawy

Przed wystaw?

Na pocz?tek nale?y jasno okre?li? cel. Dlaczego bierzemy udzia? w tych targach? Co chcemy osi?gn???

Najcz?stsze cele, jakie stawiaj? sobie firmy uczestnicz?ce w targach:
? sprzeda?, podpisanie umów
? badanie, monitoring rynku i poczynań konkurencji
? kontakt z klientami (partnerami) i nawi?zanie kontaktu z potencjalnymi klientami (partnerami)
? budowa wizerunku firmy
? prezentacja oferty firmy, produktów
? wprowadzenie na rynek nowych produktów/us?ug

Okre?lenie celów ??czy si? z podj?ciem decyzji, kto b?dzie obecny na targach i b?dzie reprezentowa? firm? – czy b?dzie to szef marketingu, handlowiec czy te? technik; pod k?tem za?o?onych celów przygotowujemy tak?e materia?y reklamowe, jakie maja by? prezentowane na stoisku oraz decydujemy o tym, jakie produkty b?d? prezentowane. Wa?ne jest, by zrobi? dobre wra?enie na odwiedzaj?cych. Pami?tajmy? – cz?sto to pierwsze wra?enie jest decyduj?ce. Dla wielu firm targi to tzw. “chleb powszedni”, poniewa? s? one obecne na wielu imprezach w roku, ale nie mo?na zapomnie?, ?e dana grupa odwiedzaj?cych obecna jest w?a?nie na danych targach i st?d wa?ne jest, aby pozostawi? po sobie dobre wra?enie.

Z okre?leniem celów ??czy si? tak?e kwestia potencjalnych odwiedzaj?cych. Przed targami nale?y sobie postawi? pytanie – kogo chcemy spotka? na targach, kto powinien odwiedzi? nasze stoisko? W tym celu nale?y starannie przygotowa? zaproszenia, które u?atwi? zaproszonym znalezienie naszego stoiska. Cz?sto organizatorzy targów oferuj? materia?y reklamowe w postaci specjalnych zaproszeń, banerów graficznych etc – skorzystajmy z tego i w??czmy si? w kampani? komunikacyjn? targów.

Organizatorzy targów zazwyczaj pytaj? o produkty swoich wystawców – podajmy im t? informacj?, dzi?ki temu b?dziemy aktywna cz??ci? ich kampanii komunikacyjnej, w innym wypadku skorzysta z tego konkurencja. Organizatorzy targów pisz?c informacje prasowe do mediów potrzebuj? informacji od wystawców, gdy ich nie maja albo nie pisz? o danym wystawcy, albo szukaj? sami tych informacji, a wówczas jako wystawca nie mamy bezpo?redniego wp?ywu na to, co si? uka?e.

WA?NE – pami?tajmy o mediach spo?eczno?ciowych (Facebook, Linkedin i inne), ich rola jest ogromna w procesie komunikacji.

Niezwykle wa?ny jest wygl?d stoiska, którego kolorystyka powinna w najlepszym wypadku by? odzwierciedleniem naszej marki. Wi?kszo?? z nas jest wzrokowcami i dlatego wygl?d stoiska b?d?cy odzwierciedleniem marki znacznie mocniej utrwali si? w pami?ci odwiedzaj?cych. Nieod??czn? cz??ci? stoiska s? osoby znajduj?ce si? na nim. Wa?ne, aby by?y to osoby komunikatywne i umiej?ce nawi?za? kontakt z potencjalnym klientem. Nie powinna mie? miejsca sytuacja, ?e klient kilka minut stoi przy stoisku, bierze materia?y reklamowe i nikt do niego nie podchodzi, aby opowiedzie? mu o firmie, czy produkcie. W ten sposób nikogo nie zach?cimy do wspó?pracy z nami.

Do efektywnego kontaktu z odwiedzaj?cymi niezb?dne s? odpowiednie materia?y na stoisku. Oprócz materia?ów typowo marketingowych nie zapomnijmy o tych informacyjnych, które powinny zawiera? wa?ne dane dotycz?ce naszych produktów. I najwa?niejsze – odpowiednia ilo?? wizytówek – ich nie mo?e w ?adnym wypadku zabrakn??. Pomocne s? te? formularze dla odwiedzaj?cych stoisko, gdzie wpisujemy dane kontaktowe naszego klienta, czy te? potencjalnego klienta. Coraz wi?cej firm praktykuje takie rozwi?zanie.

Wa?n? funkcj? na stoisku odgrywaj? równie? gad?ety reklamowe – maj? one przyku? uwag? odwiedzaj?cego i by? swego rodzaju wizytówk? firmy – im bardziej praktyczne, tym d?u?ej odwiedzaj?cy je zachowa i tym d?u?ej b?dzie kojarzy? z nimi nasz? firm?.

Dodatkowe atrakcje – zastanówmy si?, czy mo?e warto zainwestowa? i przygotowa? dodatkow? atrakcj? dla odwiedzaj?cych. Mo?liwo?ci jest wiele, od loterii po konkursy. Faktem pozostaje to, ?e takie atrakcje przyci?gaj? i pozostaj? w pami?ci. Ka?dy z nas ch?tnie przecie? wygrywa i otrzymuje nagrody.

Wa?n? grup? odwiedzaj?c? targi s? media – dla nich nale?y równie? przygotowa? specjalne materia?y, które “przykuj?” ich uwag?, co prze?o?y si? na odd?wi?k po targach. Z mediami bran?owymi warto nawi?za? kontakt ju? wcze?niej, aby mia?y okazje zapozna? si? z nasz? firma i jej produktami. Im wyra?niejszy i im bardziej interesuj?cy b?dzie nasz przekaz dla mediów, tym wi?ksza szansa, ?e zainteresuj? si? naszym produktem.

Nie wolno zapomnie? o samych targach, w których bierzemy udzia?. Zapoznajmy si? dok?adnie z list? wystawców, mo?e s? w?ród mnich nasi partnerzy/klienci, czy te? potencjalni partnerzy/klienci i mo?e warto umówi? si? z nimi na spotkanie.

Na dzień przed wystaw?

Udajmy si? do hali wystawienniczej i sprawd?my stan przygotowania stoiska (kompletno?? wyposa?enia) i jego wyposa?enie techniczne. W razie potrzeby uzupe?nienia, zmian lub domówienia wyposa?enia koniecznie zg?o?my si? do Organizatora.

Odbierzmy identyfikatory dla obs?ugi stoiska.

Przygotujmy stoisko: roz?ó?my materia?y promocyjne i zadbajmy o dekoracj? stoiska.

Dowiedzmy si? w jakich godzinach jest czynna wystawa i w jakich godzinach mo?emy przebywa? w hali w celu przygotowania stoiska.

W dzień wystawy

Na godzin? przed rozpocz?ciem wystawy przyjd?my na stoisko i sprawd?my, czy wszystko wygl?da tak jak zaplanowali?my.

Ka?dego poranka warto przeprowadzi? odpraw? obs?udze stoiska (wyznaczaj?c osob? odpowiedzialn? za stoisko) – przygotujmy ich do rozmów handlowych, przedstawmy najwa?niejsze punkty, które powinni poruszy? w trakcie przedstawiania oferty klientom.

Sprawd?my czy miejsce do rozmów z klientami jest gotowe (broszury produktów, notatnik, d?ugopis, wizytówki).

W ramach targów ma miejsce wiele wydarzeń towarzysz?cych – zapoznajmy si? z nimi, mo?e warto wzi?? w nich udzia?.

Wyk?ady i prezentacje to te? wa?ne miejsce spotkań bran?y – nie przegapmy tego, tam mo?emy spotka? konkretnych klientów/partnerów, którzy s? zainteresowani nasz? bran??, warto tam si? pojawi?, aby nawi?za? kontakt z innymi uczestnikami targów, czy te? prelegentami.

Zaplanujmy troch? czasu, aby odwiedzi? wystaw? – zróbmy notatki. Po ka?dym dniu warto zrobi? odpraw? obs?udze stoiska – omówcie najwa?niejsze wydarzenia dnia. Sprawd?my list? kontrahentów z którymi rozmawiali Twoi pracownicy – dok?adnie zapisuj wszelkie spostrze?enia, które b?d? pomocne w na kolejnym etapie rozmów. Sprawd?my co na stoisku nale?y poprawi? na kolejny dzień targowy (np. sprz?tanie, uzupe?nienie materia?ów itp.) Przygotujmy plan spotkań na nast?pny dzień targowy.

Organizatorzy targów wplataj? w program targów cz?sto ró?nego rodzaju konkursy i nagrody – czy to dla innowacyjnych produktów i technologii, czy te? za naj?adniejsze stoisko – bierzmy w tym udzia?. Zg?aszajmy swoje firmy i produkty, ale nie zapomnijmy o tym, aby dostarczy? wystarczaj?cego opisu, zdj?cia te? s? zawsze mile widziane. Im bardziej szczegó?owa informacja tym wi?ksze szanse, ?e zostaniemy zauwa?eni.

W ramach imprez targowych cz?sto odbywaj? si? tzw. spotkania po godzinach – czy to wieczór wystawców, czy te? innego rodzaju spotkania – bierzmy w tym udzia?. Poka?my si?. Po godzinach, przy lampce wina mo?na nawi?za? wiele kontaktów, które zaowocuj? w przysz?o?ci.

WA?NE: czytajmy wszystkie informacje od organizatorów danych targów!!!

Po wystawie

Po targach zorganizujmy wewn?trz firmowe spotkanie, na którym przedstawimy wyniki i nasze wra?enia po targach. Pami?tajmy o tym, aby nawi?za? kontakt z tymi, którzy ?yczyli sobie tego na targach, czy te? s? dla nas wa?ni. Zróbmy mailing do osób, które by?y na naszym stoisku, podzi?kujmy im za odwiedzenie nas i zapro?my do wspó?pracy. To b?dzie na pewno mile widziane.

I na koniec …nie zapomnijmy o zaplanowaniu udzia?u w kolejnych targach.

 

 

1发彩票 荔浦县| 德格县| 通河县| 西峡县| 博白县| 龙川县| 老河口市| 辉县市| 枞阳县| 城步| 安阳市| 镇康县| 吉林省| 澄城县| 德安县| 浠水县| 安多县| 永和县| 原阳县| 临武县| 高安市| 黄冈市| 仙桃市| 闸北区| 武平县| 东安县| 孟连| 铁岭市| 门源| 台中县| 西安市| 永嘉县| 明水县| 泾源县| 清新县| 丹阳市| 革吉县| 新疆| 绍兴县| 九龙城区| 锦州市|