LS 13 320 XR - Analizator wielko?ci cz?stek
czytaj wi?cej
LS 13 320 XR – najnowszy analizator wielko?ci cz?stek firmy Beckman Coulter dzia?aj?cy na zasadzie dyfrakcji ?wiat?a laserowego – dostarcza najdok?adniejszych danych o rozk?adzie wielko?ci cz?stek dzi?ki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS – rozpraszanie ?wiat?a przy zmiennej polaryzacji, umo?liwiaj?cej pomiary w wysokiej rozdzielczo?ci przy dynamicznym zakresie pomiarowym.

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNO?? ANALIZATORA?

 1. Zaawansowana technologia PIDS – umo?liwia precyzyjne wykrywanie surowych danych i zwi?kszon? czu?o?? detektora ?wiat?a rozproszonego w pionie i w poziomie dla analizy cz?stek submikronowych – wcze?niej niedost?pna jako?? pomiaru.
  ? 3 d?ugo?ci fali ?wiat?a (475 nm, 613 nm, 900 nm),
  ? 6 k?tów (60° – 135°),
  ? 2 poziomy polaryzacji,
  ? 36 punktów pomiarowych.
 2. Rozszerzony zakres pomiarowy 10 nm – 3500 μm. Analizator LS 13 320 XR wykorzystuje 132 detektory, umo?liwiaj?c uzyskanie rzeczywistych (nie ekstrapolowanych) danych z analizy cz?stek o wielko?ci zaledwie 10 nm oraz pomiary w wysokiej rozdzielczo?ci a? do 3500 μm.
 3. ?Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Mierzona jest ca?a podana próbka, co gwarantuje powtarzalno?? analiz, wiarygodno?? i rzetelno?? wyników. Problem niejednorodnego b?d? cz??ciowego pobierania próby lub blokowania si? materia?u na szczelinie zsypowej jest wyeliminowany.
 4. ?ULM” – przystawka do pracy w dyspersji cieczowej – wyposa?ona w pomp? do automatycznego nape?niania i czujnik poziomu odpadów cieczowych zabezpieczaj?cy przed przepe?nieniem.
MULTIMIX - nowoczesne urz?dzenie o szerokim spektrum zastosowań
czytaj wi?cej

DLACZEGO MULTIMIX? Dlatego, ?e:

MIESZA kremy, balsamy, szampony, od?ywki, ?ele, toniki, farby, parafin?, gliceryn?, wszelkiego rodzaju preparaty kosmetyczne. Specjalne mieszad?o wyposa?one jest w zbieraki zapobiegaj?ce przywieraniu lub przypalaniu. Zbieraki zbieraj? produkt ze ?cian i dna kot?a.

PODGRZEWA wykorzystuj?c metod? BAIN – Marie. Olej umieszczony mi?dzy dwoma ?cianami kot?a, ogrzewa produkt do wybranej temperatury (maksymalnie 150°). Trzeci, zewn?trzny p?aszcz kot?a , zapobiega przenikaniu temperatury z zewn?trz i chroni przed poparzeniem.

PRZECHOWUJE produkt w wybranej temperaturze do momentu, kiedy jest on potrzebny.

DOZUJE? zawarto?? specjalnym zaworem spustowym.

INNE ZALETY :

 • Urz?dzenie wykonane z wysokiej jako?ci stali kwasoodpornej,
 • uchylny kocio? umo?liwia ?atwe wylanie masy i czyszczenie,
 • pokrywa posiada wlew, którym dodajemy sk?adniki, bez konieczno?ci?? zatrzymania???? maszyny i kontrolujemy proces,
 • dwie pr?dko?ci pracy (46 lub 92 obroty na minut?) lub falownik,
 • w modelu 30l, blokada kot?a w trzech pozycjach – otwarty, uchylony, zamkni?ty,
 • wybór spo?ród dost?pnych pojemno?ci : 30, 60, 80, 120, 200, 300, 500l,
 • zegar czasu pracy,
 • maszyna mobilna na kó?kach (oprócz dwóch ostatnich pojemno?ci).

Nasi zadowoleni klienci ju? pokochali prac? z MULTIMIXEM

INVENIO - Inteligentny spektrometr FT-IR nowej generacji
czytaj wi?cej
Spektrometr INVENIO? to najnowszy system firmy Bruker Optics. Zaprojektowana na nowo droga optyczna zapewnia najwy?szy stosunek S/N, najszerszy zakres spektralny FIR-UV/VIS oraz szerokie mo?liwo?ci rozbudowy o m.in. mikroskop FTIR, modu? FT-Raman, interfejs TGA, modu? fotoluminescencji czy te? modu? do pomiarów z modulacj? polaryzacji.

 • Zintegrowany panel dotykowy – INVENIO? mo?e zosta? wyposa?ony w panel dotykowy oraz dedykowane oprogramowanie OPUS-TOUCH upraszczaj?ce pomiar.
 • Zdalna kontrola i bezprzewodowy przesy? danych – mo?liwo?? bezprzewodowej kontroli spektrometru oraz przesy? danych (m.in. widm, raportów) na dyski sieciowe (np. Dropbox, Google Drive).
 • Technologia MultiTect? – MultiTect? umo?liwia wyposa?enie spektrometru do 5 w pe?ni zautomatyzowanych detektorów pokrywaj?cych zakres spektralny FIR-UV/VIS. Dodatkowe pozycje na detektor w technologii DigiTect? (np. MCT), a tak?e przy kanale transmisyjnym Transit? pozwalaj? na wyposa?enie INVENIO?, a? do 7 wewn?trznych detektorów kontrolowanych z poziomu oprogramowania.
 • Kana? pomiarowy Transit? – INVENIO? mo?e zosta? wyposa?ony w dodatkowy kana? do pomiarów transmisyjnych Transit? w zakresie MIR.
 • Szeroki zakres spektralny – INVENIO? umo?liwia pokrycie zakresu spektralnego 15 cm-1 – 28,000 cm-1.
 • Technologia Bruker FM – jednoczesny pomiar MIR-FIR bez zmiany komponentów, dzi?ki wykorzystaniu ultra-szeroko pasmowego beamsplittera i detektora DLaTGS.
 • Elektronicznie kodowane okienka – spektrometr automatycznie rozpoznaje materia?, z którego wykonane s? okienka. Dodatkowo, informacja ta zostaje zapisana w pliku widmowym.
BRAVO - Analizator Farmaceutyczny
czytaj wi?cej
BRAVO to wysoce zaawansowany przeno?ny analizator do identyfikacji substancji wykorzystuj?cy spektroskopi? Raman. Zastosowany design i technologie umo?liwiaj? identyfikacj? zarówno ciemnych, fluoryzuj?cych, jak i s?abo rozpraszaj?cych próbek w przeci?gu sekund. W wielu przypadkach badania przy u?yciu spektroskopii Raman s? niemo?liwe ze wzgl?du na fluorescencj? próbki. BRAVO wykorzystuj? technik? SSETM – opatentowane wygaszenie fluorescencji, które pozwala na pomiar znacznie szerszego zakresu materia?ów za pomoc? podr?cznego systemu RAMAN ni? kiedykolwiek. BRAVO korzysta z technologii Duo LASERTM (dwa lasery o d?ugo?ci wzbudzenia 785 nm i 852 nm) zapewniaj?c najwy?sz? czu?o?? w ca?ym zakresie spektralnym, a tak?e gwarantuj?c maksymaln? jednoznaczno?? weryfikacji. Kompaktowe rozmiary pozwalaj? na jego mobilne u?ytkowanie, zachowuj?c przy tym jako?? wyników porównywaln? z wi?kszymi systemami.
Z po?ród wszystkich urz?dzeń tego typu dost?pnych na rynku, jedynie BRAVO korzysta z laserów klasy 1M zapewniaj?c bezpieczn? prac? bez u?ycia dodatkowej odzie?y ochronnej (laser niskiej mocy,<100mW dla dwóch laserów).
DVS ADVANTURE - Analizator sorpcji par od Firmy, która wprowadzi?a technologi? DVS do analityki
czytaj wi?cej
Automatyczny, wielogazowy, grawimetryczny analizator sorpcji przeznaczony
do zaawansowanych zastosowań badawczych.
Wyj?tkowo w jednym pakiecie, tworzenie raportów za jednym klikni?ciem dla ponad 20 ró?nych
modeli:
Dane do szacowania czasu przechowywania i stabilno?ci sk?adowania (izotermy wodne)
Zrozumienie interakcji mi?dzy rozpuszczalnikami
Zrozumienie histerezy
Charakterystyka powierzchni
Przyk?ady zastosowania urz?dzenia DVS
Wch?anianie wilgoci przez ?ywno?? i materia?y naturalne.
Stabilno?? i zbrylanie sk?adników ?ywno?ci.
Dyfuzja wilgoci w systemach opakowań typu blister.
Sorpcja wilgoci w hydrofobicznych materia?ach farmaceutycznych.
Energia powierzchni i obszary powierzchni substancji proszkowych przy u?yciu organicznych
sond gazowych.
Okre?lanie punktów rozp?ywania si? (absorpcja wilgoci z powietrza atmosferycznego w
cia?ach sta?ych).
Wywo?ane przez wilgo? procesy zeszklenia w materia?ach amorficznych.
Okre?lanie sk?adu w materia?ach amorficznych.
Farmaceutyczna stabilno??, schni?cie i rozpad pod wp?ywem temperatury.
Adsorpcja materia?ów porowatych.
Mo?na równie? wklei? link do filmiku: https://youtu.be/RU39pPTyRKs
BETTERSIZE S3 PLUS - Analizator wielko?ci i kszta?tu cz?stek za rozs?dn? cen?
czytaj wi?cej
BETTERSIZE S3 PLUS Analizator wielko?ci i kszta?tu cz?stek
Zakres pomiarowy wielko?ci cz?stek: 0,01 μm do 3500 μm
Zakres pomiarowy kszta?tu cz?stek: 2 μm do 3500 μm

Pe?na analiza wielko?ci i kszta?tu cz?stek w jednym urz?dzeniu.
System optyczny z podwójnymi soczewkami i sko?nym padaniem ?wiat?a (DLOIS) eliminuje b??d dopasowania obecny w systemach z dwoma wi?zkami, poszerza k?t wykrywania (0,02 do 165 stopni) i zapewnia wysok? czu?o??, rozdzielczo?? i dok?adno??.
Automatyczna analiza obrazu dostarcza informacji o kszta?cie cz?stek , co jest szczególnie przydatne przy cz?stkach o du?ych rozmiarach, dodatkowo istnieje mo?liwo?? skorelowania analiz wielko?ci cz?stek i ich kszta?tu.
Automatyczny pomiar wspó?czynnika za?amania ?wiat?a (unikatowa cecha), mo?liwo?? wst?pnego okre?lenia parametrów optycznych materia?ów, które b?d? przypomina?y rzeczywist? warto?? próbki, zwi?kszaj?c dok?adno?? pomiarów materia?ów o nieznanym wspó?czynniku za?amania ?wiat?a.
Pomiar wielko?ci i kszta?tu oraz wy?wietlanie wyników w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe wykrycie jakichkolwiek zmian.
Dodatkowym atutem jest software w j?zyku polskim.

ClearKlens IPA - sterylny preparat w sprayu
czytaj wi?cej
Dzi?ki zastosowaniu technologii ‘Bag in Bottle’ preparat zachowuje sterylno?? przez 6 miesi?cy (w obszarze u?ytkowania).

Jak to dzia?a?

Z naci?ni?ciem spryskiwacza, powietrze jest zasysane przez otwór do wewn?trz butelki, a torebka z p?ynem kurczy si? w miar? wydawania preparatu.

Zastosowanie takiego rozwi?zania zapewnia utrzymanie równowagi ci?nień pomi?dzy wn?trzem butelki a ?rodowiskiem zewn?trznym, przez co potencjalnie ska?one powietrze nie ma kontaktu z preparatem.

Butelka jest ergonomicznie zaprojektowana z my?l? o zmniejszeniu wysi?ku operatora:
– D?ugi spust spryskiwacza pozwala zmniejszy? si?? nacisku konieczn? do uwolnienia preparatu
– Butelk? jest ?atwo utrzyma?, nawet w mokrych r?kawiczkach

Intrex Pharma Feeder – serializacja p?askich kartoników
czytaj wi?cej
Kompaktowe rozwi?zanie do serializacji p?askich opakowań farmaceutycznych przeznaczonych do pracy offline.
Podajnik p?askich kartoników z drukiem i kontrol? wizyjn?:

 • Nadruk wysokiej jako?ci kodu 2D oraz tekstu
 • Weryfikacja jako?ci oraz kompletno?ci nadruku
 • Wbudowana stacja odrzutu b??dnych produktów
 • Automatyczne pobieranie i odbieranie produktów ze stosu

Dzi?ki kompaktowej budowie, intuicyjnej obs?udze oraz mobilno?ci jest idealnym urz?dzeniem zarówno dla producentów kontraktowych jak i importerów równoleg?ych.
Zobacz jak dzia?a: https://youtu.be/iPx11ZYtUJ0

Dockweiler AG: Nowe po??czenie - ZeroCon? ??czy zalety spawu z mo?liwo?ci? od??czania
czytaj wi?cej
ZeroCon? to po??czenie metal/metal, które jest unikatowe i najnowocze?niejsze, ??cz?ce wszystkie zalety polaczenia spawanego. To sprawia, ?e jest zdecydowanie lepszy od tradycyjnych rozwi?zań ju? istniej?cych na rynku, takich jak VCR?, ISO-K, CF oraz DIN 11864.

Tak szczelny i mocny jak po??czenie spawane
Szczelno?? po??czenia przekracza zakres detektorów helowych. Naciek wynosi ≤ 1 x 10-13 mbar l/s

Brak martwych przestrzeni
Przy niemierzalnej obj?to?ciowo martwej przestrzeni po??czenie jest lepsze ni? powszechnie stosowane w przemy?le farmaceutycznym. Nie ma miejsca do rozprzestrzeniania si? kultur bakterii w wyniku czego znacznie krótsze jest p?ukanie i czyszczenie instalacji. Po??czenie jest równie? w 100% sterylizowalne.

Ekstremalnie odporny na temperatur?
Poniewa? uszczelki i ko?nierze s? wykonane z tego samego materia?u (1,4404 / 316L), dzia?anie po??czenia jest stabilne nawet w temperaturze od -196 °C do + 450 °C (-321 °C do + 842 °F).

?atwe w instalacji
System jest samocentruj?cy z blokad? dokr?cania, który wskazuje, kiedy instalacja jest zakończona. Nawet przy mniejszych wymiarach poni?ej 1″ blokada zapewnia równie? zabezpieczenie przed mo?liwo?ci? przekr?cenia (skr?cenia) instalacji.

Doskona?a mo?liwo?? spawania
Specjalnie wybrany materia? zapewnia dobr? spawalno??, prosty oraz ?atwy monta? systemu z pozosta?ymi elementami instalacji.

Dockweiler AG: Nowe W??E do zastosowań Farmaceutycznych
czytaj wi?cej

Firma Dockweiler AG wprowadzi?a produkcj? w??y z tworzyw sztucznych dla przemys?u farmaceutycznego i biotechnologicznego. Ka?dy w?? zostaje wyprodukowany zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

W ofercie wyst?puje pi?? rodzajów w??a:
MVQ1 – silikon wzmocniony oplotem
MVQ2 – silikon, pleciony i wzmocniony drutem
EPDM-1 – wzmocnienie tekstylne, wzmocnienie z drutu ze stali szlachetnej
PFA-1 – zbrojenie tekstylne, wzmocnienie z drutu ze stali szlachetnej
PFA-2 – wzmocniony warkoczem i metalowym oplotem, wewn?trz i na zewn?trz przewodz?cy elektryczno??

Dost?pne po??czenia:
– Ferrule na Triclamp DIN 32676
– Aseptyczne po?aczenie DIN 11864 1-3
– ZeroCon?
– Mo?liwo?? spawania zakutej końcówki:

 • Metryczne (6 – 53mm)
 • ISO (13,5 – 48,3mm)
 • Calowe (6,35 – 50,8mm)

– Wszystkie mo?liwe kombinacje
Wszystkie s? dost?pne w zwyk?ych rozmiarach ISO, metrycznych i calowych. W zale?no?ci od rodzaju dost?pne s? w??e o ?rednicy od 6,35 mm do 51 mm.

ZALETY:

 • Wysokiej jako?ci materia?y,
 • Pe?na identyfikowalno??,
 • Wysokiej jako?ci zaciskanie z konstrukcj?, która minimalizuje przerwy,
 • Szybkie przetwarzanie i dostarczanie,
 • Z wyj?tkiem w??a EPDM, w??e Dockweiler s? ca?kowicie wyt?aczane. S? zatem solidne i mog? by? gi?te mocniej ni? wi?kszo?? innych konkurencyjnych produktów,
 • W??e Dockweiler zgodne s? z ASME BPE 2016 i DIN 11854.
NOWO?? : ASME BPE w stali wysokoodpornej na korozj?
czytaj wi?cej
Dockweiler AG jest pierwszym certyfikowanym producentem dostarczaj?cym rury i kszta?tki zgodnie z ASME BPE w specjalnych stopach metali, takich jak:

 • AL6XN
 • 1.4435
 • 1.4539
 • C22

Poni?sza tabela przedstawia jakie gatunki stopów s? dost?pne w okre?lonych wymiarach:

Rodzaj materia?u Rury Z??czki
AL6XN ?” – 4″ w magazynie 8 tygodni / na zapytanie
C22 ?” – ?” w magazynie na zapytanie
1.4435 1″ – 6″ w magazynie

1″ – 6″ w magazynie

?” – ?” w magazynie

904L ?” – 1 ?” w magazynie

?” – 1 ?” w magazynie

pozosta?e wymiary na zapytanie

IRSpirit - przeno?ny spektrofotometr FTIR
czytaj wi?cej
IRSpirit to najnowszy, przeno?ny spektrofotometr FTIR japońskiej firmy Shimadzu Corp..
W niezwykle ma?ej obudowie, o wymiarach 390(W) × 250(D) × 210(H) mm umieszczony zosta? szczelny, osuszany interferometr Michaelsona z funkcj? dynamicznego justowania, dzielnik wi?zki z KBr pokryty germanem, ceramiczne ?ród?o promieniowania oraz detektor DLATGS. Pomimo niewielkiego rozmiaru oraz wagi wynosz?cej zaledwie 8,5 kg, spektrofotometry z serii IRSpirit posiadaj? szeroki zakres pomiarowy od 7 800 do 350 cm-1 oraz osi?gaj? stosunek sygna?u do szumu na poziomie powy?ej 30 000:1.
Do dyspozycji U?ytkownika jest najnowsze oprogramowanie LabSolutions IR oraz IR Pilot posiadaj?ce 23 programy aplikacyjne i upraszczaj?ce analiz? do zaledwie jednego klikni?cia. Najwi?ksza w tej klasie spektrofotometrów FTIR komora pomiarowa o szeroko?ci 20 cm umo?liwia monta? szeregu akcesoriów takich jak przystawki ATR, cele do analizy cieczy czy te? uchwyty do pastylek z KBr, a automatyczny, bezobs?ugowy osuszacz komory interferometru, pozwala zapomnie? o wymianie wk?adów osuszaj?cych.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_A8xzCsFu0
EZ-X – nowoczesna platforma do analizy tekstury
czytaj wi?cej
EZ-X – Shimadzu – nowoczesne urz?dzenie japońskiego producenta, ??cz?ce zalety analizatora tektury i precyzyjnej maszyny wytrzyma?o?ciowej. Produkowane jest w dwóch wersjach – EZ-SX do maksymalnie 500 N obci??enia oraz LX do maksymalnie 5 000 N obci??enia.
Urz?dzenie pracuje pod oprogramowaniem Trapezium Texture, dedykowanym do analizy tekstury oraz wszystkimi innymi modu?ami Trapezium przeznaczonymi do badań wytrzyma?o?ciowych.
Nowe urz?dzenie EZ-Test jest doskona?? platform? do testowania materia?ów. Zastosowania mog? obejmowa? ?ywno??, leki, kosmetyki oraz wytrzyma?o?? materia?ów opakowaniowych.
NEXERA LC-40 – chromatograf cieczowy UHPLC
czytaj wi?cej

Nexera LC-40 to innowacyjny chromatograf, wprowadzaj?cy do UHPLC inteligentne rozwi?zania, takie jak internet rzeczy (ang. IoT), sztuczn? inteligencj? (ang. AI), czy interaktywn? i zdaln? komunikacj? (ang. ICM). Nexera LC-40 wyró?nia si? spo?ród innych rozwi?zań na rynku przede wszystkim doskona?? wydajno?ci?, oszcz?dno?ci? miejsca, zachwycaj?cym wygl?dem oraz pakietem inteligentnych rozwi?zań.
Wybrane parametry i rozwi?zania dost?pne w Polsce ju? od maja 2019 r.:
? Szeroko?? systemu <40 cm
? Czas nastrzyku <8 sekund
? Pojemno?? automatycznego podajnika >40 p?ytek MTP*
? Nastrzyk jedno- lub dwukana?owy
? Du?y, kolorowy, dotykowy wy?wietlacz steruj?cy ca?ym aparatem
? Funkcja FlowPilot – inteligentne sterowanie wielko?ci? przep?ywu podczas rozpoczynania analizy
? Funkcja grawimetrycznego pomiaru ilo?ci faz ruchomych w czasie rzeczywistym
? Automatyka uruchamiania i wy??czania
? Funkcje autodiagnostyki
? Dostosowany do pracy ci?g?ej
? Wykorzystano >15 w?asnych patentów Shimadzu

*przy zastosowaniu opcjonalnego zasobnika p?ytek

https://www.youtube.com/watch?v=UwN_zbnSCkg

HEART CANDIES PLUS
czytaj wi?cej
Te unikalne karmelki z dodatkiem liofilizowanych owoców i zió?, w kszta?cie serduszka, nie zawieraj? barwników ani sztucznych aromatów. Ich delikatny kolor zawdzi?czamy naturalnym, zdrowym wyci?gom z maliny, pomarańczy, mi?ty oraz tymianku. Projekt na folii mo?e by? oczywi?cie indywidualny, z elementami znakowania firmy Klienta.
PROMO CARD
czytaj wi?cej
Promo Card to niepowtarzalna i nowoczesna forma promocji o du?ej powierzchni reklamowej a dodatkowo w kilku wariantach do wyboru. Czekoladowe serduszka, czekoladowe gwiazdki a mo?e puszka z mi?towymi lub s?odkimi dra?etkami? Wybór nale?y do Państwa. Zarówno na kartonik jak i na puszki mo?na umie?ci? w?asny projekt graficzny.
SWEETHEART TEA
czytaj wi?cej
Herbata Earl Grey z dodatkiem cukrowych serduszek to niezwykle aromatyczne po??czenie.
Opakowanie z wyci?ciem w kszta?cie serduszka zapewnia du?? powierzchni?, na której klient mo?e umie?ci? w?asny projekt graficzny. Ciekawa i oryginalna forma promocji firmy lub marki.
Hipoalergiczno?? – problem skóry wra?liwej w uj?ciu holistycznym
czytaj wi?cej
Czy wiesz, ?e nawet co druga kobieta uwa?a, ?e jej skóra jest wra?liwa? W dobie nieustannie rosn?cej wra?liwo?ci skóry produkty hipoalergiczne s? niezwykle cz?sto poszukiwane przez konsumentów. O?wiadczenie o hipoalergiczno?ci kosmetyku musi by? poparte rzetelnymi dowodami w my?l nowych wytycznych Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej. Bior?c pod uwag? najnowszy stan prawny przygotowali?my jedyny w swoim rodzaju pakiet badań, których po??czenie stanowi odpowied? na nadchodz?ce zmiany. Innowacyjno?? polega na tym, przeprowadzamy kompleksow? analiz? wzgl?dem potencja?u alergennego produktu – zaczynaj?c od analizy sk?adu, kończ?c na szeregu badań in vivo weryfikuj?cych hipoalergiczno?? produktu w praktyce. Produkt hipoalergiczny musi spe?nia? bardzo wy?rubowane kryteria, dlatego zgodnie z my?l? innowacji nasze podej?cie idealnie wpisuje si? w te kryteria.
U?ywasz smartfona? Potrzebna Ci kompleksowa ochrona!
czytaj wi?cej
Rosn?ce wymagania konsumentów sprawiaj?, ?e typowy kosmetyk piel?gnacyjny znacz?co straci? na popularno?ci. Uwzgl?dniaj?c wspó?czesny styl ?ycia niezwykle kusz?cym benefitem przy codziennej aplikacji kosmetyku jest ochrona skóry przed mo?liwie najszerszym spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Z tego powodu oprócz ochrony przed s?ońcem i promieniowaniem podczerwonym, nale?y zapewni? w?a?ciw? protekcj? przed ?wiat?em niebieskim, które jest emitowane przez ekrany smartfonów, komputerów i telewizorów. W?a?nie taki multifunkcjonalny kosmetyk ochroni nasz? skór? przed godzinami sp?dzonymi przy laptopie czy smartfonie. W trosce o konsumentów i wychodz?c naprzeciw wymaganiom rynkowym opracowali?my innowacyjn? us?ug? wpisuj?c? si? w aktualne trendy na rynku kosmetycznym. Nowatorskie podej?cie zak?ada okre?lenie stopnia protekcji przed szerokim zakresem promieniowania, którego cennym uzupe?nieniem jest równie? ocena aktywno?ci antyoksydacyjnej. Innowacyjno?? polega zatem na dopasowaniu pakietu badań do stylu ?ycia pozwalaj?c zapewni? ochron? skóry na drodze bezpo?redniej i po?redniej.
Dobrego kosmetyku nie u?ywa si? 1 raz, ale d?ugotrwale!
czytaj wi?cej
Wi?kszo?? badań maj?cych na celu okre?lenie potencja?u dra?ni?cego i uczulaj?cego kosmetyków odbywa si? warunkach dalece odbiegaj?cych od ich realnego u?ytkowania. Opracowana przez nas innowacyjna metodologia pozwala na sprawdzenie pod nadzorem dermatologa realnej tolerancji skórnej kosmetyku w grupie docelowej. Z praktyki kosmetycznej wiadome jest, ?e jednorazowa aplikacja kosmetyku nie zawsze odzwierciedla d?ugofalowe efekty produktu – zarówno w odniesieniu do pozytywnych w?a?ciwo?ci, jak i tych mniej przyjemnych odczu?. Codzienne u?ytkowanie ?le tolerowanych i niedopasowanych do typu skóry produktów mo?e wi?za? si? z nadmiernym przesuszeniem, zaczerwienieniem, a nawet podra?nieniem czy powstaniem niedoskona?o?ci. Pami?tajmy dlatego, ?e decyzja o ponownym zakupie kosmetyków jest w du?ej mierze uzale?niona od braku negatywnych odczu? zwi?zanych z regularn? ich aplikacj?. Jest to szczególnie wa?ne zagadnienie dla coraz popularniejszych produktów do cery wra?liwej oraz kosmetyków dla dzieci, w przypadku których konsument oczekuje bardzo dobrej tolerancji skórnej przy d?ugotrwa?ym u?ytkowaniu.
TICON: W??e – higiena w ka?dym calu
czytaj wi?cej
Firma Elaflex wprowadzi?a na rynek seri? higienicznych w??y do aplikacji w obszarze farmaceutycznym i kosmetycznym:
– Elapharm z bia?? lub antystatyczn? warstw? wewn?trzn? z PTFE
– Elasil z warstw? wewn?trzn? z silikonu utwardzanego platyn?

Podstawowe cechy:
– absolutnie g?adka warstwa wewn?trzna z PTFE lub silikonu utwardzanego platyn? zgodna z FDA oraz USP VI.
– warstwa zewn?trzna z EPDM po podwy?szonej g?adko?ci powierzchni lub z silikonu
Dost?pne dwa warianty higienicznych zaku? wykluczaj?cych mo?liwo?? powstania kieszeni bakteryjnej:
– pigowalne zakucie bez uskokowe
– z warstw? wewn?trzn? z PTFE (w?? Elapharm) lub silikonu (w?? Elasil) wyprowadzon? na powierzchni? uszczelniaj?c?

Dost?pne warianty końcówek:
– DIN 32676 Triclamp
– aseptyczne DIN 11864-1/-2/-3
– higieniczne DIN 11853-1/-2/-3
– DIN 11851
– Kamlok EN 14420—7
– ko?nierze np. EN 1092-1
– końcówki do wspawania wg DIN 11866
Materia? końcówek:1.4401, chropowato?? Ra<0,8 um

Zalety:
– pe?na identyfikowalno?? samego w??a jak i gotowego przewodu w tym QR kod
– szeroki pakiet po?wiadczeń higienicznych
– warianty zaku? eliminuj?ce powstanie kieszeni bakteryjnej
– g?adkie pow?oki wewn?trzne i zewn?trzne zapewniaj?c higien?
– dla stref ATEX dost?pna wersja Omega/T

1发彩票 雅江县| 门头沟区| 普兰县| 神池县| 岳阳市| 福建省| 延寿县| 微博| 防城港市| 濮阳县| 黑河市| 大竹县| 淅川县| 廉江市| 梨树县| 施甸县| 卓资县| 新泰市| 富源县| 秦安县| 佛学| 通州区| 策勒县| 澳门| 康马县| 牟定县| 永城市| 长子县| 冀州市| 延长县| 文成县| 莫力| 绥宁县| 湟源县| 新乡县| 疏附县| 本溪| 城步| 黄大仙区| 太仓市| 修水县|