Wyszukaj wystawc?
Szukaj
AFT Sp. z o.o.E.02
Firma AFT Sp. z o.o. zosta?a za?o?ona w kwietniu 1990r. Jest nowoczesn? firm? in?yniersk?, wyspecjalizowan? w doborze, produkcji i dostawach zaworów odcinaj?cych, regulacyjnych oraz pomp dla instalacji przemys?owych i komunalnych. Firma AFT Sp. z o.o. jest wy??cznym dystrybutorem na Polsk? wielu znanych i cenionych w ca?ej Europie marek. Do grupy tej zakwalifikowa? mo?na nast?puj?ce firm: CERA SYSTEM GmbH, DICKOW PUMPEN KG, GEMü, HKS GmbH, OHL Gutermuth, PROTEGO, SEEPEX, STRAUB, STRIKO Verfahrenstechnik, SISTAG Absperrtechnik. Firma AFT Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada równie? rozbudowany program produkcyjny. W 2006 roku firma AFT Sp. z o.o. rozpocz??a produkcj? armatury specjalnej, opartej o w?asne konstrukcje, technologi? oraz zg?oszenia patentowe. Nasze urz?dzenia produkujemy uwzgl?dniaj?c wymagania rynku, indywidualne ?yczenia Klienta i szczególne potrzeby stosowanych technologii. Klapy wykorzystywane w instalacjach przesy?u spalin i powietrza produkujemy w oparciu o najnowsze technologie, wykorzystuj?c do tego ?rodki pozyskiwane na innowacyjne wdro?enia w ramach dotacji ze ?rodków unijnych. W?asny, do?wiadczony zespó? konstruktorów realizuje zadania projektowe, badawcze i czuwa nad przebiegiem produkcji. W sk?ad oferty AFT Sp. z o.o. wchodzi:
 • Dystrybucja najwy?szej jako?ci produktów z zakresu pomp i armatury dla nowoczesnych instalacji
 • Projektowanie i produkcja klap wykorzystywanych w instalacjach przesy?u spalin i powietrza
 • Nadzory nad monta?em
 • Wspó?praca z biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi w zakresie doradztwa technicznego
 • Ofertowanie, sprzeda? i realizacja dostaw
 • Aktywne wspieranie u?ytkowników produktów w zakresie poprawnej eksploatacji i serwisu
Dzi?ki swojemu prawie 30-letniemu do?wiadczeniu, ugruntowanej pozycji na rynku i zbudowanej sieci sta?ych odbiorców firma AFT Sp. z o.o. jest sprawdzonym, rozpoznawalnym i docenionym dostawc? armatury. Odznacza si? wysok? jako?ci? dostarczanych rozwi?zań, niezawodno?ci? wsparcia, terminowo?ci? wykonywanych us?ug oraz fachowo?ci? doradztwa. Profesjonalny zespó? techniczny firmy AFT poprzez konsultacje odpowiada, dobiera produkty i rozwi?zania odpowiednie dla nawet najbardziej zaawansowanych potrzeb klientów.
APON Andrzej ZawadzkiC.18
APON to polska firma rodzinna, która specjalizuje si? w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych do leków i suplementów diety. Dzia?amy w tej bran?y od ponad 30 lat. Mamy niezb?dne mo?liwo?ci oraz du?? wiedz? i do?wiadczenie, aby produkowa? najwy?szej jako?ci opakowania dostosowane do potrzeb klientów. Jeste?my przekonani, ?e mamy rozwi?zanie dla wszystkich potrzeb zwi?zanych z pakowaniem leków i suplementów diety.
Argenta Sp. z o. o. Sp. k.B.11
Argenta Sp. z o.o. Sp.k. powsta?a w 1995 roku jako wy??czny przedstawiciel firmy OXOID Limited, ?wiatowego lidera w diagnostyce mikrobiologicznej. Obecnie Argenta jest dystrybutorem wielu producentów odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, molekularnej, biochemicznej i chemicznej, automatycznych systemów diagnostycznych, wyposa?enia laboratoriów, oraz testów skrininowych. Nasz asortyment obejmuje ponad 2000 ró?nych pozycji.
Bart Sp. z o.o. Sp. k.E.06
Firma BART jest producentem i dystrybutorem surowców oraz dodatków do przemys?u spo?ywczego i farmaceutycznego. Firma powsta?a w 1996 roku. Siedziba firmy znajduje si? w S?upnie ko?o Warszawy. Dla przemys?u farmaceutycznego dostarczamy: kapsu?ki, probiotyki, ekstrakty ro?linne, kolageny, substancje pomocnicze, substancje czynne (API), oleje rybie, kofein? naturaln?, aminokwasy, naturalne produkty specjalistyczne i inne. Produkujemy barwniki naturalne i aromaty do bran?y spo?ywczej.
Boccard Polska sp. z o.o. / Kates sp. z o.o.B.03A
Boccard jest obecny na rynku od ponad 100 lat, tworz?c innowacyjne i nowoczesne obiekty przemys?owe. Z ponad 3500 specjalistami w 35 krajach zajmuje si? in?ynieri?, prefabrykacj?, budow? i utrzymaniem ruchu. Dzi?ki doskona?emu zarz?dzaniu projektami Boccard jest ?wiatowym liderem w dostarczaniu rozwi?zań optymalizuj?cych ca?kowity koszt posiadania na rynkach przemys?owych: petrochemia i gaz, chemia, energetyka, farmacja i biotechnologia, przemys? kosmetyczny, spo?ywczy, browarnictwo. Firma Kates istnieje od 1991 roku, od pocz?tku swojej dzia?alno?ci ?wiadcz?c profesjonalne us?ugi z zakresu produkcji urz?dzeń ze stali kwasoodpornej dla przemys?u farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego oraz spo?ywczego. W 2018 roku Kates sta? si? cz??ci? mi?dzynarodowej grupy Boccard, lidera w projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu rozwi?zań procesowych dla przemys?u.
BORER CHEMIE AGC.22, C.27
Preparaty do mycia, dezynfekcji i konserwacji urz?dzeń, instalacji i powierzchni
BOSKYC.12
Grupa BOSKY od 25 lat z dum? i pasj? doskonali swoj? ofert? w zakresie automatyzacji procesu pakowania. Dostarczamy opakowania, pojedyncze maszyny i kompletne linie pakuj?ce, zapewniamy profesjonalne doradztwo, za priorytet uznaj?c indywidualne potrzeby klienta. W odpowiedzi na wyzwania przysz?o?ci powsta?a BOSKY+, czyli specjalna oferta skoncentrowana na wspó?pracy i ergonomii. Gama najwy?szej klasy maszyn, cobotów, akcesoriów i oprogramowania jest przeznaczona dla praktycznie wszystkich klientów w Polsce.
Bruker Polska Sp. z o. o.B.06
Bruker Polska oferuje wiele innowacyjnych narz?dzi analitycznych bazuj?cych na spektroskopii w podczerwieni (NIR, MIR, FIR) oraz Raman. Produkty te znajduj? zastosowanie w przemy?le i w nauce. Wykorzystywane s? w aplikacjach takich jak badania w obszarze life science, analizy farmaceutyczne, analizy ?ywno?ci, kontrola jako?ci i analiza procesowa. Spektroskopia w podczerwieni i Raman to proste, szybkie i nieniszcz?ce techniki stosowane w identyfikacji próbek i kontroli jako?ci, a tak?e w zaawansowanych badaniach.
BüRKERT AUSTRIA GmbH Oddzia? w PolsceA.06
Koncern Bürkert jest jednym z najpowa?niejszych producentów aparatury do automatycznej regulacji, kontroli i sterowania procesami przemys?owymi i laboratoryjnymi. W ?wiecie zastosowań higienicznych , gdzie kompaktowo?? rozwi?zań , inteligentna komunikacja, ograniczenie ?ladu w?glowego, problemy zwi?zane z czyszczeniem i sterylizacj? , ograniczenie obj?to?ci stref martwych , zanieczyszczenia krzy?owego i walidacji s? codzienn? konieczno?ci?, firma Bürkert zapewnia efektywno?? i zwi?kszon? wydajno??, oferuj?c modu?owe rozwi?zania procesowe. Bürkert oferuje:
 • zawory sterowane elektromagnetycznie
 • zawory sterowane pneumatycznie
 • zawory regulacyjne i proporcjonalne
 • masowe przep?ywomierze i regulatory do mediów gazowych
 • zawory w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (ATEX)
 • zawory dla mediów agresywnych i bardzo czystych
 • zawory elektromagnetyczne do 250bar, na par? do 180°C
 • wyspy zaworowe z modu?ami komunikacji m. in. PROFIBUS, PROFINET
 • przetworniki i sensory przep?ywu, poziomu, ci?nienia, pH, ORP, konduktywno?ci, temperatury
 • nap?dy elektryczne
Bürkert wytycza nowe standardy w celu zapewnienia klientom rozwi?zań najwy?szej jako?ci.
C. E. Roeper GmbHC.05
C.E. Roeper GmbH z siedzib? w Hamburgu powsta?a w 1891 r. jest jednym z wiod?cych, ?wiatowych dostawców wysokiej jako?ci naturalnych surowców z ca?ego ?wiata. Oferta zawiera ponad 120 produktów: zag?stniki (alginiany, ksantan, tragakanta, guma konjac, guar, tara, arabska, m?czka chleba ?wi?tojańskiego), naturalne woski (pszczeli, carnauba, candelilla, szelak), algi, aloe vera, babka jajowata, ekstrakty ro?linne, mentol, produkty BIO.
CABKA Group GmbHC.04
CABKA_IPS oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów palet plastikowych i wyj?tkowo pojemnych skrzyniopalet na ?wiecie. Nasze produkty s? dost?pne w ró?nych wariantach jako?ci materia?u. W naszym asortymencie znajduj? si? zarówno przyst?pne cenowo, mieszane tworzywa sztuczne pochodz?ce z recyklingu, jak i tworzywa pierwotne, przeznaczone do kontaktu z ?ywno?ci?. Palety serii Hygienic maj? doskona?e mechaniczne i hygieniczne w?asno?ci – po??dane w przemy?le farmaceutycznym i kosmetycznym.
Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o.C.25
Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o. prowadzi badania naukowe oparte na wiedzy i rozwoju najnowszych technologii. Jest firm? ?wiadcz?c? us?ugi eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji i dla przemys?u kosmetycznego. Swoj? innowacyjn? i nowatorsk? dzia?alno?? rozwija poprzez regularn? wspó?prac? z firmami farmaceutycznymi oraz uczelniami wy?szymi. Mo?e pochwali? si? kilkunastoma patentami i zg?oszeniami patentowymi. Dzi?ki zaanga?owaniu ca?ego zespo?u specjalistów na rynek uda?o si? wprowadzi? 10 innowacyjnych produktów. W ramach CBR Novasome powsta? O?rodek Badań Klinicznych, który prowadzi badania fazy I-IV oraz biorównowa?no?ci.
Chemia i BiznesC.03
"Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" to kwartalnik biznesowo-informacyjny prowadzony przez EPS Media, stworzony z my?l? o firmach poszukuj?cych rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat przemys?u kosmetycznego i ?rodków czysto?ci. Poprzez portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz czasopismo czytelnicy s? informowani o sytuacji na rynku chemii gospodarczej i kosmetycznym, trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami s? poszukuj?cy dostawców lub odbiorców us?ug i produktów, pracownicy firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i us?ugowych, w tym kadra zarz?dzaj?ca, pracownicy dzia?ów marketingu i sprzeda?y oraz dzia?ów R&D.
Cleanproject Sp. z o.o. Sp. k.D.20
Cleanproject zajmuje si? kompleksowo obiektami cleanroom. Od kilkunastu lat tworzymy zak?ady produkcyjne i laboratoria. Projektujemy i budujemy cleanroomy oraz prowadzimy kompletny serwis.. Istotn? cz??ci? firmy jest dzia? realizuj?cy dostawy wyposa?enia od odzie?y, ?rodków utrzymania czysto?ci po komory r?kawicowe, ?luzy, mobilne strefy czyste na systemach pomiarowych kończ?c. Gwarantujemy stabilno?? dzia?ania strefy, regularne dostawy wyposa?enia oraz serwis 24h wraz ze wsparciem w audytach.
CM SYSTEMS Sp. z o.o.E.02
Firma CM SYSTEMS zajmuje si? projektowaniem oraz realizacj? ?pod klucz” systemów generacji, magazynowania i dystrybucji mediów czystych i instalacji technologicznych, w tym: wody oczyszczonej, wody do iniekcji, pary czystej i gazów technicznych dla przemys?u farmaceutycznego, kosmetycznego, spo?ywczego i innych ga??zi przemys?u. Samodzielnie produkujemy generatory wody PW, HPW i WFI oparte na technologii odwróconej osmozy, elektrodejonizacji i ultrafiltracji, farmaceutyczne p?aszczowo-rurowe wymienniki ciep?a oraz pe?n? gam? urz?dzeń do wst?pnego przygotowania wody. Ponadto, reprezentujemy na rynku Europy wschodniej interesy wiod?cego europejskiego producenta generatorów wody do iniekcji oraz pary czystej – w?oskiej firmy BRAM-COR. Uzupe?nieniem naszej dzia?alno?ci jest us?uga skierowana przede wszystkim do odbiorców z sektora przemys?u farmaceutycznego polegaj?ca na ?derouging’u” (odrdzawianiu) i pasywacji zbiorników, reaktorów i ruroci?gów ze stali nierdzewnej przy u?yciu przyjaznych dla ?rodowiska preparatów o neutralnym pH produkowanych przez szwajcarsk? firm? ATECO. Dysponujemy równie? w?asn? wykwalifikowan? ekip? monta?ow? zajmuj?c? si? monta?em ruroci?gów ze stali nierdzewnej metod? spawania orbitalnego oraz ruroci?gów PVDF metod? zgrzewania bezwyp?ywkowego, zgodnie z zasadami cGMP obowi?zuj?cymi w przemy?le farmaceutycznym. Firma posiada wdro?ony system zarz?dzania jako?ci?, potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2015.
De Lama S.p.A.C.22, C.27
Sterylizatory, komory dekontaminacyjne, generatory pary czystej, myjnie zbiorników i cz??ci maszyn
Diversey Polska Sp. z o. o.A.02
Ide? firmy Diversey jest ochrona i troska o ludzi ka?dego dnia. Od samego pocz?tku, staramy si? podejmowa? innowacyjne dzia?ania, które maj? u?atwia? ?ycie. Nieustannie szukamy prze?omowych rozwi?zań w zakresie mycia, sprz?tania i higieny, zapewniaj?cych wysokie standardy we wszystkich obs?ugiwanych sektorach. Ofert? kierujemy do takich bran? jak zarz?dzanie obiektami, s?u?ba zdrowia, przemys? farmaceutyczny i kosmetyczny, hotelarstwo, handel detaliczny, przemys? spo?ywczy, a tak?e gastronomia. Dostarczamy produkty, systemy i us?ugi w zakresie sprz?tania, mycia i konserwacji. Oferujemy kompleksowe portfolio ?rodków chemicznych, maszyn i doradztwa w zakresie zrównowa?onego rozwoju. Nasze dzia?ania opieramy na przekonaniu, ?e sprz?tanie i higiena maj? decyduj?ce znaczenie dla ?ycia, a oferta Diversey odpowiada na codzienne potrzeby w tym zakresie w wybranych bran?ach. Diversey korzysta z ponad 90 lat do?wiadczeń. Opracowujemy optymalne technologie czyszczenia, które dostarczaj? rozwi?zania dostosowane do wymagań partnerów handlowych z uwzgl?dnieniem zrównowa?onego rozwoju. W centrum naszych dzia?ań s? klienci i troska o ?rodowisko. W codziennych relacjach kierujemy si? wysokimi standardami etycznymi, tworz?c innowacyjne rozwi?zania maj?ce wp?yw na przysz?o??. Koncentrujemy si? na koncepcji Internet of Clean?, umo?liwiaj?cej zbieranie bie??cych informacji na temat kluczowych procesów operacyjnych w zakresie higieny. Dzi?ki analizie zebranych danych zapewniamy popraw? standardów jako?ciowych i optymalizacj? kosztów. Siedziba Diversey mie?ci si? w Charlotte w USA. Firma zatrudnia oko?o 9000 osób na ?wiecie i osi?ga przychody netto w wysoko?ci 2,6 mld USD (wg szacunków za rok 2016). Wi?cej informacji na stronie www.diversey.com lub na naszych serwisach spo?eczno?ciowych.
Dr Koziej Sp. z o. o. Sp. k.B.13
Wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek to nasza specjalno??. Ju? prawie 30 lat s?u?ymy pomoc? w my?l zasady ?efektywne wdro?enia od A do Z”. Wychodz?c naprzeciw potrzebom rynku zapewniamy jedyne w swoim rodzaju badania: ocen? hipoalergiczno?ci, badanie ochrony przed niebieskim ?wiat?em, wyznaczanie terminu trwa?o?ci kosmetyku i pomiar zdolno?ci antyoksydacyjnych. Cennym uzupe?nieniem badań jest doradztwo prawne i czuwanie nad bezpieczeństwem produktu? na ka?dym etapie rozwoju produktu.
dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.B.11
Prowadzimy badania na potrzeby przemys?u kosmetycznego i detergentowego. Stawiamy na innowacje i nowatorskie metody, dzi?ki czemu oszcz?dzamy czas i pieni?dze naszych Klientów, oferuj?c jednocze?nie najwy?sz? jako?? opart? na wiedzy i do?wiadczeniu. Jeste?my wiarygodnym partnerem producentów i importerów kosmetyków, produktów higieniczno - opatrunkowych, a tak?e wyrobów chemii gospodarczej. Oferujemy szeroki zakres badań oraz us?ugi doradczo – szkoleniowe.
Efaflex Polska Sp. z o. o.D.11
Dzia?aj?ca w Polsce od 20 lat firma Efaflex Polska jest cz??ci? Grupy Efaflex, ?wiatowego lidera w zakresie technologii bram szybkobie?nych, przemys?owych, rolowanych i harmonijkowych do specjalnych zastosowań. Zajmuje czo?ow? pozycj? zarówno pod wzgl?dem wolumenu produkcji i sprzeda?y, sieci dystrybucji, jak i wdra?ania innowacyjnych technologii i systemów bramowych. Promuje rozwi?zania efektywne pod wzgl?dem funkcjonalnym i ekonomicznym, na pierwszym miejscu stawiaj?c szybko?? (pr?dko?? otwierania nawet 4 m/s) i wytrzyma?o?? (odporno?? na obci??enia do 250 000 cykli rocznie).
Ekohigiena Aparatura Ryszard Putyra Sp.J.C.02
Nasza oferta obejmuje:
 • Przeno?ne liczniki cz?stek firmy Lighthouse do kontroli pomieszczeń czystych,
 • Stacjonarne liczniki cz?stek firmy Lighthouse do kontroli pomieszczeń czystych,
 • Liczniki cz?stek, generatory aerozolu, dilutery do badania filtrów HEPA oraz systemów klimatyzacji w farmacji,
 • Fotometry aerozolu firmy ATI do badania do badania filtrów HEPA oraz systemów klimatyzacyjnych w farmacji,
 • Analizatory kszta?tu i rozmiaru cz?stek metod? dyfrakcji laserowej oraz dynamicznej analizy obrazu w zakresie 0,01 mikrometra do 4000 mikrometrów firmy Microtrac,
 • Wzorce cz?stek do sprawdzania liczników cz?stek do gazów oraz cieczy oraz analizatorów rozmiaru i kszta?tu,
 • Liczniki cz?stek do wody oraz cieczy farmaceutycznych,
 • Mierniki ha?asu do badania ha?asu maszyn i urz?dzeń,
 • Mierniki jako?ci powietrza - mierniki temperatury, wilgotno?ci, pr?dko?ci powietrza, ci?nienia ró?nicowego i atmosferycznego, optyczne mierniki zapylenia w powietrzu
Fabryka Maszyn Pakuj?cych PABLO Sp. z o. o.C.09
Od ponad 20 lat jeste?my liderem w produkcji maszyn w przemy?le spo?ywczym, chemicznym, kosmetycznym, logistycznym i farmaceutycznym. Jako polski producent instalujemy na ca?ym ?wiecie aplikacje takie jak: linie rozlewnicze, zakr?carki, maszyny pakuj?ce w foli? termokurczliw?, kartoniarki, zaklejarki kartonów, owijarki palet, tubiarki, roboty paletyzuj?ce oraz kompletne linie produkcyjne.
Famsupport Magdalena KarpińskaB.05
FAMSUPPORT proponuje rozwi?zania w zakresie:
 • Odkurzaczy przemys?owych,
 • Odpylaczy przemys?owych,
 • Systemów transportu pró?niowego produktów sypkich,
 • Systemów centralnego odkurzania,
 • Systemów zabudowy pomieszczeń czystych,
 • Jednostek z nawiewem laminarnym,
Jeste?my autoryzowanym partnerem technologiczno-handlowym firmy NILFISK oraz wy??cznym przedstawicielem na rynku polskim firmy LA.SER Clean Rooms. Wykonujemy systemy zabudowy pomieszczeń czystych:
 • ?ciany i sufity systemowe wraz z lampami farmaceutycznymi,
 • drzwi farmaceutyczne,
 • okna podawcze,
 • wyposa?enie ?luz i szatni.
FORMED P. i P. Dziuba Sp. J.B.04
"FORMED" P. i P. Dziuba Sp. J. jest firm? rodzinn? produkuj?c? opakowania bezpo?rednie dla odbiorców polskich i zagranicznych. Od 1989 roku podstawowym profilem dzia?alno?ci Formed jest produkcja opakowań bezpo?rednich dla produktów leczniczych. Przez lata inwestowali?my w rozwój technologii oraz umiej?tno?ci naszych pracowników, aby zapewni? jak najwy?sz? jako?? wytwarzanych przez nas produktów. Dzi? wykorzystujemy to wieloletnie do?wiadczenie przy produkcji opakowań oraz wdra?aniu nowych produktów. Specjalizujemy si? w wytwarzaniu ma?ych opakowań, g?ównie butelek i pojemników o pojemno?ci od 5 ml do 200 ml. Produkowane przez nas opakowania znajduj? zastosowanie miedzy innymi w takich produktach jak krople, leki rozpylane, tabletki czy materia?y sypkie. Oferujemy opakowania produkowane w technologii wtrysku, wyt?aczania oraz wtrysku z rozdmuchem. Proces produkcji jest w pe?ni zautomatyzowany, przebiega w ca?o?ci w warunkach kontrolowanych. Projektowanie, produkcja, magazynowanie oraz sprzeda? opakowań prowadzone s? zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 15378:2015. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? pod adresem: www.formed.pl
Grupa JMC Sp. z o. o.C.28
Grupa JMC Sp. z o.o. jest autoryzowanym i wy??cznym dystrybutorem produktów niemieckiej firmy Dockweiler AG, zajmuj?c? si? produkcj? najwy?szej jako?ci elementów armatury specjalistycznej do przemys?u
 • farmaceutycznego,
 • biotechnologicznego,
 • chemicznego,
 • pó?przewodnikowego,
 • kosmetycznego i spo?ywczego
  CO OFERUJEMY? 1. Przedmiotem naszej oferty handlowej s? elementy instalacji cieczy i gazów dostosowane do ró?nych warunków ci?nień, temperatur oraz ró?nego rodzaju mediów, takich jak: substancji o wysokiej czysto?ci, wykorzystywanych w farmacji i pó?przewodnikach, ?r?cych cieczy oraz ?atwopalnych gazów. Rury i z??czki s? wykonane z nast?puj?cej stali nierdzewnej: 1.4401 / 316, 1.4404 / 316L, 1.4435 / 316L, 1.4539 / 904L, 1.4541 / 321, 1.4571 / 316Ti Pe?na lista wyrobów obejmuje kilka tysi?cy pozycji standardowych rur, z??czek i uszczelek w systemie calowym, metrycznym i ISO o wymiarach do 6’’ lub do 154 mm.   Du?? cz??? z nich posiadamy w naszym magazynie w Warszawie. Pozosta?e pozycje? dostarczamy w terminie 2-7 dni od daty zamówienia!
S? to min.:
× rury ze stali nierdzewnej × tak?e rury w zwojach × elementy do po??czeń spawanych × kolana × trójniki × ferule × po??czenia higieniczne × szybkoz??cza × cylindry do pobierania próbek × zawory odcinaj?ce oraz regulacyjne dozuj?ce, upustowe, zwrotne × z??cza pier?cieniowe i czo?owe × po??czenia gwintowe × filtry × w??e elastyczne metalowe i z tworzyw sztucznych
? Dockweiler produkuje rury w szerokim asortymencie jako?ciowym: - standardowe - czyszczone anodowo - elektropolerowane Kontrolowane wykończenie powierzchni wewn?trznej rur i z??czek - RA od 0,13 do 0,8 μmpotwierdzone bezp?atnym certyfikatem! 2. W?asny serwis instalacyjny – na zlecenie klienta wykonujemy instalacje dla gazów wysokiej czysto?ci (UHP) ze stali nierdzewnej metod? spawania orbitalnego (do 1’). Ogromne do?wiadczenie w doborze armatury do medium oraz w wykonaniu instalacji. Serwis dzia?a na terenie ca?ego kraju. Nasz asortyment jest stosowany wsz?dzie tam gdzie: - wymagany jest program rur i z??czek specjalnie do produkcji i transportu wra?liwych mediów - wykonywane s? instalacje:
 • gazów technicznych w ultra czystej postaci (UHP),
 • cieczy i substancji ?r?cych,
 • do transportu toksycznych, wybuchowych i korozyjnych mediów w pó?przewodnikach w przemy?le chemicznym (Coax - podwójne ?cianki rur koncentrycznych- po??czenie dwóch rur zewn?trznej ochronnej i wewn?trznej procesowej).
- prowadzone s? p?tle wody do iniekcji WFI - budowana jest instalacja do przesy?u pary wodnej - ma miejsce zapotrzebowanie na wysokiej jako?ci produkty elektropolerowane i dla czystych pomieszczeń (CLEAN ROOM) - równie? cz?sto stosowane miejscowo w takich zastosowaniach jak konstrukcjach szaf gazowych.
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.E.05
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.- autoryzowany dystrybutor LEISTER Technologies AG - oferuje nagrzewnice powietrza, opalarki,? dmuchawy,? dmuchawy gor?cego powietrza oraz spawarki i zgrzewarki do tworzyw sztucznych.? Nagrzewnice LEISTER to niezawodne ?ród?o gor?cego powietrza (o temperaturze do 900°C) na linie produkcyjne. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne, testy i pe?ny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
HLP KlearfoldB.02
Firma z 50-letnim do?wiadczeniem specjalizuje si? w produkcji drukowanych opakowań z prze?roczystej folii (PET, RPET, PP). W ofercie sk?adane pude?ka Soft Crease z automatycznym dnem tak?e w niestandardowych kszta?tach. Poza tym tuby, blistry, opakowania ze specjalnym zabezpieczeniem oraz projekty drugiego ?ycia. Us?ugi konstrukcyjne i graficzne. Druk sitodrukowy, offsetowy, flexograficzny (13 stacji) a tak?e szeroka gama uszlachetnień. Jako producent materia?u bazowego posiadamy tak?e wewn?trzny system recyklingowy. Wykonujemy opakowania od konceptu po dostaw?.
Impag Chemicals Poland Sp. z o. o.B.09
IMPAG jest niezale?n?, mi?dzynarodow?? firm? handlowo-us?ugow?. Od prawie 100 lat oferujemy surowce i sk?adniki aktywne do przemys?u kosmetycznego, spo?ywczego, suplementów diety i chemii gospodarczej. Nasza g?ówna siedziba zlokalizowana jest w Szwajcarii i posiada oddzia?y w Polsce, Niemczech, Francji i Austrii. IMPAG wspó?pracuje z dostawcami z ca?ego ?wiat, którzy oferuj? szereg innowacyjnych rozwi?zań i wysok? jako?? surowców.? Zapewniamy? doradztwo? techniczne, wsparcie marketingowe, a tak?e kompetentn? obs?ug? handlowo-logistyczn?.
Intrex Sp. z o. o.D.06
Od ponad 26 lat zajmujemy si? produkcj? systemów etykietuj?cych oraz dystrybucj? urz?dzeń znakuj?cych i systemów wizyjnych. Projektujemy i wdra?amy kompleksowe rozwi?zania dla bran?y farmaceutycznej. Stworzyli?my specjaln? lini? urz?dzeń s?u??cych do serializacji, daj?c? mo?liwo?? druku kodów 2D, ich kontroli oraz aplikacji etykiet zabezpieczaj?cych.
ITS Science Sp. z o. o. Sp. k.C.16
Firma ITS Science jest wy??cznym dystrybutorem analizatorów i liczników cz?stek marki Beckman Coulter, dystrybutorem odkurzaczy i poch?aniaczy przemys?owych marek Delfin i Airbravo oraz dostawc? us?ug serwisowych i kalibracyjnych dla oferowanych urz?dzeń.
 • Analizatory ilo?ci, masy i rozk?adu cz?stek, potencja?u zeta,
 • Analizatory TOC,
 • Analizatory ilo?ci i ?ywotno?ci komórek,
 • Liczniki cz?stek w gazach i w cieczach,
 • Odkurzacze przemys?owe i systemy filtrowentylacyjne.
J. S. Hamilton Poland S.A.C.11
 • Lider polskiego rynku badania kosmetyków, farmaceutyków suplementów diety i opakowań
 • Niezale?ne laboratorium badawcze oferuj?ce wiedz? i do?wiadczenie oraz szerokie spektrum metod analitycznych
 • Wiarygodny partner firm bran?y kosmetycznej, farmaceutycznej, suplementów diety i opakowaniowej
 • Zespó? ekspertów zapewniaj?cy bezstronn? ocen? jako?ci, zgodno?ci i bezpieczeństwa produktów
 • Wspieramy rozwój Naszych Partnerów, potwierdzaj?c ich wiarygodno??, odpowiedzialno?? i innowacyjno??.
LabVantage – Software PointA.04
ROZWI?ZANIA LIMS DLA POLSKICH LABORATORIóW SOFTWARE POINT - LABVANTAGE COMPANY LabVantage to wiod?cy globalny dostawca systemu do zarz?dzania laboratorium - LIMS. Software Point - LabVantage Company dostarcza rozwi?zania LabVantage LIMS w Polsce. Zatrudnieni przez nas eksperci posiadaj? obszern? wiedz? z dziedziny IT i LIMS. Nasz zespó? to równie? ?wiatowej klasy specjali?ci dedykowani obs?udze klienta. Jeste?my zaanga?owani w bran?? LIMS od +35 lat. Dostarczyli?my innowacyjne rozwi?zania LIMS do du?ych i ma?ych laboratoriów w sektorze publicznym i prywatnym, w tym we wszystkich bran?ach: farmaceutycznej, opieki zdrowotnej, biotechnologii, energii, wody i ochrony ?rodowiska, ?ywno?ci, lasów, opakowań, stali, chemikaliów i biobanków. Nasi klienci reprezentuj? wybitne marki i zaufane autorytety, które s? znane z najwy?szej jako?ci us?ug badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i analitycznych. KORZY?CI Z U?YTKOWANIA LABVANTAGE:
 • LabVantage poprawia jako??, minimalizuj?c b??dy i wspieraj?c kontrol? jako?ci, zgodno??, a tak?e identyfikowalno??,
 • LabVantage zwi?ksza efektywno??, automatyzuj?c procesy, procedury i komunikacj? danych,
 • LabVantage u?atwia dzielenie si? informacjami laboratoryjnymi i zarz?dzanie nimi,
 • LabVantage umo?liwia automatyczne przesy?anie danych za po?rednictwem interfejsów urz?dzenia i systemu,
 • LabVantage umo?liwia mobilno??, poniewa? jest to prawdziwie internetowy LIMS,
LGC Standards Sp. z o. o.A.03
LGC Standards jest wiod?cym europejskim dostawc? materia?ów odniesienia, wzorców zanieczyszczeń farmaceutycznych, materia?ów biologicznych oraz organizatorem programów badania bieg?o?ci. Materia?y odniesienia Mikromol ?, obejmuj?ce ponad 5000 wzorców odpowiednich do zastosowań jako?ciowych i ilo?ciowych w opracowywaniu metod, walidacji i rutynowej kontroli jako?ci, maj? najwy?sz? czysto?? i posiadaj? najbardziej obszerny certyfikat analizy na rynku, zapewniaj?c maksymaln? pewno?? analityczn?.
LONZA – CAPSUGEL?E.08
Capsule Delivery Solutions, part of Lonza Pharma Biotech, is the global leader in capsules and encapsulation technology and designs. Their unique combination of science, engineering, formulation and capsule expertise enables customers to optimize the bioavailability, targeted delivery and overall performance of their products. More information about the Capsugel? product range is available on www.capsugel.com.
Marchesini Group S. P. A.D.16
The Marchesini Group designs and produces stand-alone machines and complete lines to handle the entire packaging process for the pharmaceutical and cosmetic industries. Since Massimo Marchesini assembled his first cartoning machine in a garage back in 1974, from a local business, the Group has turned into a “compact” multinational enterprise, thanks to mergers and take-overs of complementary companies. Today, the Marchesini Group caters for the whole packaging process of pharmaceuticals and cosmetics, from start to finish. It creates stand-alone machines and complete lines to package products such as vials, syringes, carpules, bottles and blisters through to putting the individual products into bundles, cases and onto the pallet. In order to better oversee international markets, the Marchesini Group has 14 foreign companies and 35 agencies, which represent the Group in over 116 countries. 85% of the Group’s turnover is generated by exports, with an important customer base in Europe, China, the USA and Latin America. Even though the Marchesini Group has extended its foreign sales and after-sales networks, its true strength is that all the stand-alone machines and lines are produced in Italy. This guarantees top “Made in Italy” product quality, as well as enhancing relations with local businesses. In addition to its own factories, the Group works with a solid and extensive network of sub-suppliers, mainly technical facilities and small businesses specialising in quality machining services to produce most of the components used to make the machinery. Everything is then subsequently assembled at the Headquarters in Pianoro. The finished product - machines capable of packaging all kinds of pharmaceutical and cosmetic products - is a combination of craftsmanship integrated with advanced robotics and technology.
Mech-Masz Szczeciński Sp. z o. o. Sp. k.C.08
Jeste?my polskim producentem maszyn i urz?dzeń wykorzystywanych w bran?y kosmetycznej. Posiadamy w?asne biuro konstruktorskie. Nasz wysoko wykwalifikowany personel, dba o wysok? jako?? produktów. System pracy opieramy o certyfikat ISO 9001. Przez ponad 30 lat ws?uchujemy si? w potrzeby rynku i odpowiadamy na nie. Pod??aj?c za dynamicznie zmieniaj?cymi si? potrzebami klientów, wci?? wzbogacamy nasz? ofert?.
Mikrolab Sp. z o. o.B.07
Laboratorium Mikrolab Sp z o.o. to idealny partner dla producentów bran?y kosmetycznej i farmaceutycznej, dysponuj?cy zespo?em wykwalifikowanych mikrobiologów z wieloletnim do?wiadczeniem w mikrobiologii przemys?owej. Swój sukces zawdzi?cza ?wiadczeniu wysokiej jako?ci us?ug oraz profesjonalizmowi wypracowanemu na przestrzeni kilkudziesi?ciu lat praktyki zawodowej. Wieloletni rozwój Laboratorium ukszta?towa? szeroki zakres us?ug, tj:
 • Kompleksowe badania produktów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej (m. in. badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, dermatologiczne, aplikacyjno-u?ytkowe, aparaturowe)
 • Testy Konserwacji (Challenge Test)
 • Ocen? bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • Badania produktów farmaceutycznych, suplementów diety, probiotyków, wyrobów medycznych
 • Badania wody
 • Badania opakowań
 • Monitorowanie ?rodowiska wytwarzania
 • Rozwi?zywanie problemów mikrobiologicznych w zak?adzie produkcyjnym
Wiarygodno?? pracy Laboratorium oraz wysoka jako?? oferowanych us?ug po?wiadczona zosta?a m in. laboratoryjnymi Badaniami Bieg?o?ci oraz Certyfikatami :
 • Certyfikat Akredytacji wydany przez PCA, nr AB 1531
 • Certyfikat GMP wydany przez G?ównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Zezwolenie GIF na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz wytwarzanie badanego produktu leczniczego
 • Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi
NETZSCH Instrumenty Sp. z o. o.C.06
NETZSCH Ger?tebau GmbH jest producentem aparatury do analizy termicznej pozwalaj?cej na wyznaczenie w?a?ciwo?ci termofizycznych substancji w funkcji temperatury. Nowa seria przyrz?dów Nevio DSC i Nevio TG zosta?a stworzona z my?l? o badaniach w dzia?ach R&D oraz kontroli jako?ci w przemy?le farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spo?ywczym. Seria Nevio umo?liwia badanie oraz charakterystyk? w?a?ciwo?ci nowych leków i produktów leczniczych, m.in. badanie polimorfizmu, wyznaczanie interakcji mi?dzy sk?adnikami mieszanin czy stabilno?ci termicznej substancji.
Netzsch Vakumix GmbHC.22, C.27
Mieszalniki homogenizacyjne, m?yny kulowe, homogenizatory ci?nieniowe, reaktory procesowe
NEUMO Polska Sp. z o. o.C.26
Neumo-Polska Sp. z o.o. od ponad 20 lat reprezentuje interesy Neumo-Ehrenberg w Polsce. Dostarczamy do klientów wyroby hutnicze ,armatur? i zawory ze stali kwasoodpornej dla przemys?u spo?ywczego, chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Bardzo silnym punktem naszej oferty s? wyroby do instalacji czystych w farmacji ,linia MaxPure produkowana wg. standardu ASME-BPE.
NORTEC J.Pfeiffer-ChrzanowskaC.10
NORTEC jest firm? in?yniersk?, która od ponad 15 lat odnosi sukcesy w projektowaniu indywidualnych rozwi?zań dla przemys?u, w szczególno?ci dla bran?y farmaceutycznej. NORTEC posiada w?asne biuro projektowe pracuj?ce w oparciu o systemy CAD/CAM oraz nowoczesny park maszynowy wykorzystuj?ce najnowsze techniki produkcyjne. Gwarantem wysokiej jako?ci produktów jest wdro?ony System Kontroli Jako?ci? ISO 9001:2015. Produkty: URZ?DZENIA POLERSKIE TABLETKARKI SYSTEMY PODNOSZ?CE I MANIPULACYJNE
Novo-Pak Sp. z o.o.D.03
Nowo??: opakowania biodegradowalne! Producent opakowań z tworzyw sztucznych. Pe?en zakres us?ug: projektowanie, wykonanie form (w?asna narz?dziownia), produkcja i zdobienie. Technologie przetwórstwa dost?pne w naszej firmie to: IM, EBM, ISBM, IBM oraz wtrysk dwukomponentowy. DEKORACJE: sitodruk, zdobienia metod? hot-stampingu, lakierowanie, metalizacja. Gwarantujemy: najwy?sz? jako??, konkurencyjne ceny, krótkie terminy realizacji oraz elastyczne reagowanie na potrzeby naszych klientów.
OMAG S.r.l.D.02
OMAG, w?oska firma z ponad 50-letnim do?wiadczeniem w bran?y opakowań, projektuje i produkuje maszyny poziome i pionowe, o ruchu ci?g?ym i przerywanym, do pakowania proszkowych, ziarnistych, kremowych i p?ynnych produktów w 3 i 4-stronne saszetki, Doy-pack i opakowania typu “stick” dla przemys?u chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Ka?da maszyna pakuj?ca mo?e by? dostosowana do indywidualnych potrzeb i po??czona z automatycznym systemem podawania i z maszyn? do pakowania w karton.
P.W. Masterchem S.J.C.15
P.W. Masterchem S.J. jest czo?owym producentem opakowań PET do chemii gospodarczej, kosmetyków, artyku?ów spo?ywczych oraz wyrobów farmaceutycznych i suplementów diety. Tworzymy niepowtarzalne zamkni?cia, które doskonale komponuj? si? z opakowaniami PET. Do?wiadczenie, nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowana kadra pozwalaj? zachowa? wysokie standardy jako?ci. Wdro?one przez firm? Masterchem trzy systemy zarz?dzania jako?ci? (ISO 9001, ISO 15593 oraz ISO 15378) standaryzuj? wszelkie procesy jako?ciowe.
Pharma Technology S.A.C.22. C.27
Odpylacze tabletek i kapsu?ek, wykrywacze metalu, sortery tabletek, testery IPC
PQE GroupA.08
Global Quality Solutions Provider for LifeScience industry since 1998. 19 offices Worldwide, supporting anywhere in: Data Integrity & CSV, Qualification & Engineering, Compliance, Regulatory Affairs & Third Party Audits. Multidisciplinary teams globally available on short notice and unique capabilities: we allow companies to achieve and maintain compliance with FDA, EMA and other authorities, in sustainable way developing practical and tailored plans aligning global quality capabilities with business strategy.
RAN-Quality Systems Sp. z o. o.B.10
Firma RAN-QS:
 • RAN – Quality Systems Sp. z o.o. to polska firma, która od 25 lat specjalizuje si? w rozwi?zaniach informatycznych wspomagaj?cych wytwarzanie i dystrybucj? produktów leczniczych. Posiada w tym zakresie bogate do?wiadczenie i bardzo dobr? znajomo?? procesów oraz przepisów i zaleceń zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej.
 • Posiada w?asny, stale rozbudowywany i doskonalony system klasy MES & QMS o nazwie SZAR?A. To system zwalidowany jako produkt i od kilkunastu lat rozwijany w sposób gwarantuj?cy utrzymanie tego stanu.
 • RAN-QS prowadzi? równie? walidacj? ?cudzych” systemów informatycznych w wielu renomowanych przedsi?biorstwach dzia?aj?cych w obszarze ochrony zdrowia, a tak?e kompleksowe przedsi?wzi?cia walidacyjne obejmuj?ce wszystkie aspekty tego typu przedsi?biorstw.
System SZAR?A
 • System klasy MES & QMS.
 • Historia systemu to 20 lat rozwoju uwzgl?dniaj?cego zmiany w otoczeniu prawnym i dost?pnych technikach informatycznych.
 • Jego funkcjonalno?? zosta?a zweryfikowana w czasie wieloletniej eksploatacji na wydzia?ach produkcyjnych firm farmaceutycznych o bardzo zró?nicowanej charakterystyce wytwarzania.
 • System obejmuje w szczególno?ci: planowanie, monitorowanie, precyzyjne dokumentowanie i nadzorowanie przebiegu produkcji szar?owej (Production Planning, Monitoring and Control), umo?liwia tworzenie i przechowywanie elektronicznych raportów szar?owych.
 • Wspomaga tak?e zamawianie komponentów, zwalnianie do obrotu w produkcji i imporcie, przechowywanie i dystrybucj? produktów, a tak?e kompleksowe zarz?dzanie próbkami do badań klinicznych. Dzi?ki temu mo?e by? z powodzeniem stosowany tam, gdzie wymagania odno?nie jako?ci produkcji oraz zgodno?ci przebiegu procesu produkcyjnego z dokumentacj? technologiczn? i przepisami s? szczególnie restrykcyjne.
 • Ca?y proces tworzenia i rozwoju systemu, a tak?e jego wnikliwego testowania, by? i jest prowadzony zgodnie z aktualnymi zaleceniami GAMP. Produktowi towarzyszy obszerna, aktualizowana na bie??co dokumentacja, umo?liwiaj?ca sprawne przeprowadzenie procesu wdro?eniowo-walidacyjnego u u?ytkownika.
Rettenmaier Polska Sp. z o. o.D.19
Rettenmaier Polska Sp. z o.o. [JRS GMBH & KG] od chwili utworzenia przedsi?biorstwa w roku 1877 stworzy?o mo?liwo?ci rozwojowe si?gaj?ce daleko w przysz?o??. Zak?ady produkcyjne zlokalizowane na ka?dym kontynencie zaopatruj? ?wiatowe rynki w w?ókna z drewna mi?kkiego i twardego, w?ókna celulozowe, pochodne celulozy, b?onniki. W?ókniste substancje organiczne spotykamy w ró?nych postaciach w wielu strefach ?ycia codziennego, cz?sto nie zdaj?c sobie z tego sprawy- od ?rodków spo?ywczych po produkty techniczne, od ?rodków farmaceutycznych po nowoczesne tworzywa sztuczne. JRS uzyskuje swoje produkty wy??cznie z surowców pochodz?cych z obiegu naturalnego. W ró?norodnych procesach i na poszczególnych etapach obróbki powstaj? wyroby o najwy?szej jako?ci. Z ro?lin jednorocznych oraz drewna wytwarzane s? produkty o najwy?szym standardzie technicznym, znajduj?ce zastosowanie u klienta w nast?puj?cych obszarach:
 • farmacja;
 • przemys? kosmetyczny i chemii gospodarczej;
 • filtracja;
 • przemys? spo?ywczy;
 • przemys? paszowy;
 • przemys? chemiczny [nape?niacze tworzyw sztucznych];
 • chemia budowlana;
 • drogownictwo;
 • higiena zwierz?t.
Rettenmaier Polska Sp. z o.o. [JRS GMBH & KG] to wyj?tkowo elastyczne przedsi?biorstwo reaguj?ce szybko na ?yczenia i uwagi klientów. Naszym klientom gwarantujemy ca?kowit? dyskrecj? informacji. Jeste?my równie? dumni z doskona?ych referencji du?ych koncernów, z którymi od kilkudziesi?ciu lat utrzymujemy partnerskie kontakty. Zapraszamy do wspólnego sukcesu.
RIERA NADEU S.A.C.22, C.27
Wirówki poziome i pionowe, superwirówki, suszarnie, mikronizery
Sanok Rubber Company S.A.C.14
SANOK RUBBER COMPANY jest producentem korków gumowych dla farmacji i weterynarii. Doskona?a jako?? mieszanek gumowych do ró?nych typów preparatów, standard GMP strefy bia?ej, wysoki poziom czysto?ci cz?steczkowej i mikrobiologicznej wyrobów s? gwarancj? zadowolenia Klientów. Do?wiadczenie w produkcji gumy farmaceutycznej i zaplecze techniczno-badawcze umo?liwiaj? wdra?anie nowych projektów. Elastyczno??, krótkie terminy dostaw i otwarto?? na specyficzne wymagania Klientów zapewniaj? owocn? wspó?prac?.
Sea Vision S. r. l.E.04
SEA Vision is a leading vision software technologies provider, with more than 20 years of expertise in the pharmaceutical industry. Its serialization software has a proven track record within the pharmaceutical sector for delivering a robust and reliable system - built and designed on best practice. To date, the company has successfully supplied over 6000 vision systems and deployed more than 1000 T&T lines worldwide.
Servolift GmbHC.22., C.27
Systemy manipulacyjne, mieszalniki, pionowy i poziomy transport mi?dzyoperacyjny, myjnie kontenerów i pojemników
Shim-Pol A. M. BorzymowskiB.03
SHIM-POL A.M. Borzymowski jest wy??cznym przedstawicielem koncernów: SHIMADZU-KRATOS, Phenomenex oraz Biotage w Polsce. Posiadamy przyrz?dy do:
 • Analiz spektrofotometrycznych (UV-Vis, FTIR, RF),
 • Analiz pierwiastkowych (AAS, ICP-OES, ICP-MS, EDX),
 • Chromatografii i spektrometrii mas (GC, LC, MS, MS/MS),
 • Chromatografii flash,
 • Spektroskopowej analizy powierzchni (XPS, AES, UPS, ISS),
 • Testów materia?ów: niszcz?cych i nieniszcz?cych,
 • Przygotowania próbek,
 • Kolumny chromatograficzne i akcesoria Phenomenex.
 
S?odkie Upominki Sp. z o. o. Sp. k.D.01
Firma S?odkie Upominki jest jednym z europejskich liderów w bran?y produkcji s?odyczy reklamowych. Od podstaw projektujemy i produkujemy s?odycze wykorzystuj?c przy tym najnowsze technologie. Stosujemy najwy?sze standardy produkcji i zintegrowany system kontroli jako?ci, dostarczaj?c na rynek produkty o wysokiej jako?ci. Wdro?yli?my System Zarz?dzania Bezpieczeństwem ?ywno?ci BRC, który gwarantuje najwy?szy poziom bezpieczeństwa ?ywno?ci i powtarzaln? jako?? oferowanych produktów.
Stigen Sp. z o. o.C.01
Firma STIGEN jest producentem specjalistycznych i innowacyjnych wytwornic pary czystej dla przemys?u farmaceutycznego, biochemicznego, kosmetycznego, spo?ywczego oraz sterylizacji medycznej i klimatyzacji. Oferujemy wytwornice pary czystej: olejowe, gazowe, elektryczne oraz wymiennikowe. Najnowszym produktem jest przep?ywowa wymiennikowa wytwornica pary typu WPC produkuj?ca par? o najwy?szej czysto?ci w standardzie WFI. Nasze urz?dzenia jako jedne z niewielu w Europie spe?niaj? tak?e wymagania higieniczne wszelkich przepisów reguluj?cych rynek ?ywno?ciowy w zakresie pary czystej do ?ywno?ci i sterylizacji parowej w bran?y medycznej. Ka?da z wytwornic pary czystej posiada po?wiadczenie zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz jest certyfikowana przez TüV Rheinland wed?ug norm zharmonizowanych EN 1672-2 oraz EN 285.
SYL & ANT Instruments, In?. Józef NitkaA.01
Oferujemy i dostarczamy:
 • analizatory TN, TS, TOC, EOX, AOX, POX, NOX, CHNS (O) do oznaczania azotu, siarki, chlorków, ca?kowitego w?gla organicznego itd. o st??eniach od ppb do %,
 • analizatory do pomiaru st??enia rt?ci,
 • wysokoci?nieniowe reaktory laboratoryjne, wraz z osprz?tem,
 • analizatory granulometryczne: sedymentacyjne i laserowe, w zakresie pom. od 0,01 do 3600μm,
 • analizatory aerozoli,
 • analizatory rozmiaru, kszta?tu cz?stek i potencja?u zeta,
 • analizatory powierzchni w?a?ciwej, sorpcji/desorpcji gazów, g?sto?ci: proszków, cia? sta?ych i g?stych zawiesin, aparaty Sieverts`a, automatyczne porozymetry rt?ciowe i helowe,
 • analizatory sorpcji par, analizatory energii powierzchni, chromatografia odwrócona iGC,
 • sprz?t kriogeniczny i instalacje kriogeniczne,
 • Kalorymetry
 • Analizatory TGA
 • generatory gazów o wysokiej czysto?ci m. in. azotu, wodoru, powietrza oraz analizatory wilgotno?ci gazów
Testo Sp. z o. o.D.07
Testo Sp. z o. o. jest oddzia?em niemieckiej firmy Testo - producenta przyrz?dów kontrolno – pomiarowych. Testo prowadzi serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i oferuje pe?n? dost?pno?? cz??ci zamiennych. Testo zapewnia pomoc w doborze optymalnych rozwi?zań pomiarowych do potrzeb klienta oraz serwis i kalibracj? wszystkich oferowanych przyrz?dów. W naszej ofercie: Termometry, rejestratory temperatury i wilgotno?ci, systemy monitoringu temperatury i wilgotno?ci, przetworniki temperatury i wilgotno?ci, mierniki wielofunkcyjne.
Thielmann Ucon GmbHB.14
THIELMANN UCON - wiod?cy na ?wiecie producent zbiorników ze stali nierdzewnej (275 lat do?wiadczenia na rynku) oferuje szeroki asortyment zbiorników IBC dla ró?nych sektorów przemys?u, w tym szeroki wachlarz zbiorników dla bran?y farmaceutycznej oraz kosmetycznej, spe?niaj?cych wszelkie wymagania i posiadaj?cych certyfikaty obowi?zuj?ce w tych bran?ach. THIELMANN projektuje i realizuje rozwi?zania z zastosowaniem zbiorników IBC zgodnie z ?yczeniami i oczekiwaniami klientów.
Ticon Sp. z o. o. / ELAFLEX Gummi EHLERS GMBHA.05
Wszystko z jednej r?ki: Elaflex, firma wyspecjalizowana w dostawie w??y i gotowych przewodów elastycznych dla bran?y farmaceutycznej, kosmetycznej i spo?ywczej.Oprócz higienicznych przewodów z wyk?adzin? wewn?trzn? z PTFE, typ Elapharm oferuje przewody silikonowe ?Elasil“. S? one dedykowane do aplikacji wymagaj?cych najwy?szego poziomu czysto?ci, higieny czy ?atwo?ci oczyszczenia. Typowe obszary stosowania to ultrafiltracja, fermentacja, odwrócona osmoza, woda do iniekcji lub inne sytuacje wymagaj?ce transferu mediów. W??e s? zgodne z FDA, USP VI oraz odpowiadaj? standardowy 3-A. W??e silikonowe s? wykonane z wolnego od ftalatów silikonu utwardzanego platyn?. Przewody na bazie w??a Elapharm s? dost?pne w zakresie DN 13 – DN 50, natomiast w??e Elasil w zakresie ?rednic wewn. DN 13 – DN 102. Wszystkie mog? by? zakończone dowolnym typem przy??czy, w tym wg DIN 32676, DIN 11864 - 1 / -2 / -3, DIN 11853 - 1 / -2 / -3, DIN 11851, EN 14420-7 lub ko?nierzami np. wg EN 1092-1. W przypadku w??y Elapharm dost?pne jest higieniczne zakończenie z warstw? wewn?trzn? z PTFE wyprowadzon? na powierzchni? uszczelniaj?c?, natomiast przy w??ach Elasil dost?pne jest unikatowe rozwi?zanie z silikonem wyprowadzonym na powierzchni? uszczelniaj?c?. Ticon Sp. z o.o. poza wymienionymi powy?ej, oferuje pe?n? gam? w??y i przewodów elastycznych w tym gumowymi z warstw? wewn. z gumy NBR, butylu, w??ami do pomp perystaltycznych, do przesy?u proszków, do odpylania jak i w??ami do mycia czy czyszczenia par? wodn?. Ponadto Ticon oferuje pe?n? gam? szybkoz??czy i uszczelek, a tak?e prowadzi u klientów audyty jak i badania w??y oraz szybkoz??czy.
ELAFLEX GUMMI EHLERS GMBH Jens Bartsch Key Account Manager Pharma Tel. + 49 (151) 406 485 24 bartsch@elaflex.de
Ticon Sp. z o.o. Andrzej Jó?wiak Dyrektor ds. Sprzeda?y gsm 601 724 107 andrzej.jozwiak@ticon.pl
Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o.C.27
Firma Trade & Consult Ltd. od ponad ?wier? wieku jest liderem w?ród dostawców maszyn, urz?dzeń oraz wyposa?enia dla klientów dzia?aj?cych w przemy?le farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym. Od pocz?tku naszego istnienia dostarczamy zaawansowane rozwi?zania najwy?szej klasy, produkowane przez renomowanych producentów europejskich. Obs?ugujemy naszych Klientów kompleksowo poczynaj?c od doradztwa wst?pnego i projektowania, poprzez opracowanie i prezentacj? ofert, realizacj? zamówień tj. dostawy, monta?, uruchomienia, kwalifikacje, szkolenia, doradztwo technologiczne, a? do us?ug serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz dostaw cz??ci zamiennych i akcesoriów. Szczegó?owe informacje o profilu dzia?alno?ci naszej firmy znajd? Państwo na stronie internetowej www.tradeconsult.pl
TüV Rheinland Polska Sp. z o.o.B.08
TüV Rheinland Polska jest czo?ow? jednostk? badawcz? i certyfikuj?c?. Firma jest cz??ci? mi?dzynarodowego koncernu TüV Rheinland Group. Dla przemys?u kosmetycznego oferujemy audyty i inspekcje, weryfikacj? dokumentacji, etykiet i zgodno?ci z wymogami UE, inspekcje dostawców i podwykonawców, ocen? bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, badania laboratoryjne – fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Laboratorium badawcze posiada akredytacj? PCA AB 904. Prowadzimy równie? certyfikacj? w zakresie CoC, SASO, IFS HPC, ISO 22716.
Uni-Export Instruments PolskaB.01
Aparatura laboratoryjna do pomieszczeń czystych i nie tylko. Proponujemy m.in.: aktywne próbniki powietrza, urz?dzenia do monitoringu mikrobiologicznego, liczniki cz?stek sta?ych w powietrzu i cieczach, systemy monitoringu warunków ?rodowiskowych, fotometry oraz generatory aerozolu u?ywane podczas sprawdzania filtrów HEPA, ULPA. Oferujemy równie? testery wk?adów filtracyjnych i masek ochronnych, zanurzeniowe analizatory cz?stek w cieczach i akwenach wodnych, urz?dzenia do badania poziomu zagrzybienia powietrza i powierzchni oraz zanieczyszczenia bakteryjnego w powietrzu i wodzie.
Unicom InternationalC.17
Firma UNICOM INTERNATIONAL to sprawdzony partner w produkcji i dystrybucji opakowań standardowych dla przemys?u kosmetycznego, farmaceutycznego oraz spo?ywczego. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr C.17, gdzie zaprezentujemy opakowania UniAirless o pojemno?ciach od 5ml do 200ml, które teraz s? dost?pne tak?e z czarnymi pompkami. Na stoisku znajd? Państwo równie? ofert? opakowań jednorazowego u?ycia Monodose oraz maszyn, dzi?ki którym w ?atwy sposób mo?na wyprodukowa?, nape?ni? i zamkn?? ten typ opakowań.
Wydawnictwo FARMACOME.07
Od 2007 roku dostarczamy specjalistyczn? wiedz? w obszarze przemys?u farmaceutycznego i kosmetycznego. Efekt finalny naszej pracy stanowi? specjalistyczne kwartalniki ??wiat Przemys?u Kosmetycznego” i ??wiat Przemys?u Farmaceutycznego”, a tak?e portale internetowe. Jeste?my tak?e organizatorem Kongresu ?wiata Przemys?u Farmaceutycznego i Kosmetycznego oraz Targów PCI Days. ??wiat Przemys?u Kosmetycznego” – czasopismo przeznaczone jest dla producentów kosmetyków oraz dostawców, oferuj?cych produkty i us?ugi dla bran?y kosmetycznej. W ka?dym wydaniu zamieszczamy artyku?y omawiaj?ce zagadnienia zwi?zane z: produkcj?, surowcami, R&D, maszynami, rozwi?zaniami technologicznymi, legislacj?, opakowaniami oraz rynkiem. ??wiat Przemys?u Farmaceutycznego” – czasopismo dedykowane producentom leków oraz dostawcom ?wiadcz?cym us?ugi dla bran?y farmaceutycznej. Na ?amach czasopisma publikujemy artyku?y w tematach m.in.: badań i rozwoju, produkcji, opakowań, nowych technologii, logistyki, automatyki, zmian prawnych czy bie??cych wydarzeń z bran?y. Kongres ?wiata Przemys?u Farmaceutycznego i Kosmetycznego – jeste?my organizatorem corocznych spotkań bran?owych dedykowanych przedstawicielom przemys?u kosmetycznego i farmaceutycznego. K?ad?c szczególny nacisk na podej?cie praktyczne naszych kongresów, ka?dego roku wspó?pracujemy z innym zak?adem farmaceutycznym i kosmetycznym, który udost?pnia uczestnikom swoj? fabryk?. Wycieczka typu study tour stanowi warto?ciowe ?ród?o praktycznej wiedzy. Targi PCI Days – jeste?my organizatorem mi?dzynarodowych targów Pharma& Cosmetic Industry Days, które s? nowym wydarzeniem B2B skierowanym do dostawców i producentów dzia?aj?cych w bran?ach farmaceutycznej i kosmetycznej.
Wy?sza Szko?a In?ynierii i ZdrowiaB.12
Wy?sza Szko?a In?ynierii i Zdrowia jest niepubliczn? uczelni? wy?sz?, funkcjonuj?c? na rynku od 2003 roku, kszta?c?c? ju? ponad 1000 studentów na studiach licencjackich i in?ynierskich. Uczelnia realizuje studia na dwóch wydzia?ach: Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale In?ynierii.
Xertecs GmbHC.22, C.27
Mieszalniki granulacyjne, suszarnie fluidalne, powlekarki tabletek
Zak?ad Poligraficzny WIKING GRAF Sp. j. T. JakubowskiC.24
Zak?ad Poligraficzny ?Wiking Graf” sp. j T. Jakubowski za?o?ony w 1986 r., to firma nastawiona na ci?g?y rozwój i oferuj?ca wysokiej jako?ci wyroby poligraficzne, w szczególno?ci etykiety samoprzylepne oraz ulotki farmaceutyczne. W swojej dzia?alno?ci wykorzystujemy wieloletnie do?wiadczenia w druku etykiet samoprzylepnych na roli oraz w druku arkuszowym w oparciu o nowoczesne technologie i park maszynowy. Od 2002 roku posiadamy wdro?ony system zarz?dzania jako?ci? oparty na normie ISO 9001:2015. System ten uzupe?niony jest wytycznymi GMP co pozwala na spe?nianie wymogów dotycz?cych organizacji produkcji, bezpieczeństwa produktu i odpowiedniej higieny miejsca wytwarzania wymaganych przez klientów z bran?y farmaceutycznej, kosmetycznej i spo?ywczej.

Brak wyników spe?niaj?cych kryteria

1发彩票 怀远县| 都安| 玛曲县| 延吉市| 东平县| 桃园县| 广饶县| 丰原市| 区。| 鸡西市| 乐昌市| 西安市| 页游| 柳林县| 泗阳县| 长岛县| 张家港市| 梅河口市| 唐海县| 崇明县| 德化县| 太仓市| 庄浪县| 修文县| 三门峡市| 辽宁省| 杂多县| 石狮市| 北辰区| 水城县| 乐都县| 共和县| 偏关县| 张家界市| 报价| 通州市| 定南县| 高唐县| 建瓯市| 迁安市| 县级市|